Extra Informatie

IDENTIFICATIEPLICHT

Als je medische zorg ontvangt, zoals ook in onze logopediepraktijk, moet je een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Zorgverleners controleren daarmee of jij degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort.

De overheid wil met de legitimatieplicht in de zorg fraude tegengaan.

De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Wij willen je dan ook vragen om bij de eerste afspraak ervoor te zorgen dat je een geldig legitimatiebewijs bij je hebt.

Verdere informatie kun je ook terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

PRIVACY

Onze logopedisten nemen kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Bij ons in de praktijk gaan we zorgvuldig om met die informatie, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Zonder jouw toestemming zullen derden niet op de hoogte gesteld worden van de gegevens die tijdens het onderzoek en de behandeling verkregen zijn.

Het is wel gebruikelijk dat we, alleen met jouw toestemming, verwijzers en andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de leerkracht of de schoollogopedist, op de hoogte stellen van verloop en resultaat van het onderzoek en/of de behandeling.

Jouw patiƫntengegevens blijven 20 jaar bewaard. Na die periode worden de gegevens door de praktijkhouder vernietigd. Lees hier de wettelijk opgestelde regels over de bewaartermijn door de NVLF.

KLACHTENREGELING

Wij hopen natuurlijk dat onze logopedische hulp aan je wensen voldoet. Heb je klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vinden we het fijn dat je dat eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Als de logopedist niet weet dat je ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Ook kun je je richten tot de praktijkhouder, Nienke Havinga.

Kom je er samen niet uit, dan kun je met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor patiƫnten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Wij volgen in onze praktijk deze klachtenregeling.

In onze wachtkamers kun je informatie over de klachtenregeling vinden en meenemen. Je kunt deze ook hier downloaden.

MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

Als zorgverlener kunnen wij in onze praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt extra zorg met zich mee. Hiervoor werd door de overheid de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ontwikkeld. Sinds 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld. De NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) heeft een eigen meldcode opgesteld. Onze meldcode is daarop gebaseerd.